จุดประสงค์ของบทเรียนนี้ คือให้ความรู้แก่คุณแม่คุณพ่อและบุคลากรทางการแพทย์
เกี่ยวกับการเจ็บป่วยที่พบบ่อยในทารกแรกเกิด ที่เกิดขึ้น ขณะอยู่ในโรงพยาบาล หรือที่ทำให้
ทารกต้องถูกพามาโรงพยาบาล หรือพามาโรงพยาบาลช้าไป 
โดยเน้นการป้องกันการเกิดการเจ็บป่วย และเน้นให้สามารถ
รู้ว่าทารกมีความผิดปรกติเกิดขึ้น และต้องการการดูแล
รักษาที่รวดเร็วและถูกต้อง เพื่อป้องกันการเจ็บป่วยที่รุนแรง
ที่อาจนำไปสู่ความพิการ หรือการสูญเสียทารก 

     การดูแลทารกแรกเกิดเพื่อป้องกันการเจ็บป่วย ความพิการ และการสูญเสีย
ทารกต้องอาศัยปัจจัย 3 สิ่ง ได้แก่ ระบบทางการแพทย์ คุณภาพการบริการทาง
การแพทย์ และความรู้พื้นฐานทางการแพทย์เกี่ยวกับการดูแลทารกแรกเกิดของ
คุณแม่และคุณพ่อ สองปัจจัยแรกยังมีปัญหาที่ต้องการเวลาและงบประมาณใน
การพัฒนา ปัจจัยที่น่าจะพัฒนาได้เร็วและใช้งบประมาณน้อยที่สุดคือ  การให้
ความรู้แก่บุคลากรทางการแพทย์ และการให้ความรู้พื้นฐานแก่คุณแม่และคุณพ่อ
เกี่ยวกับการป้องกันและการดูแลทารกไม่ให้เจ็บป่วย และการสอนให้รู้ว่าอาการ
แสดงอะไรที่บ่งว่าทารกมีความผิดปรกติ และต้องนำทารกไปพบกุมารแพทย์ 

     บทเรียนนี้สำเร็จได้ด้วยศรัทธาของประชาชนที่มีต่อโรงพยาบาลศิริราช ซึ่งมีผลให้
คุณแม่จำนวนมากมารับบริการ และผู้จัดทำได้รับประสบการณ์และเห็นปัญหาจากการ
ดูแลรักษาทารกแรกเกิดจำนวนมาก ผู้จัดทำต้องขอขอบคุณทุนกองทุนเฉลิมพระเกียรติ์ 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ได้ให้การสนับสนุนการทำสื่อ
นี้ขึ้นมา และคุณแม่คุณพ่อทั้งหลายที่อนุญาตให้ถ่ายภาพดิจิตอลเพื่อประการทำ
บทเรียนนี้ และ ศ.ดร. วีณา จีระแพทย์ที่ให้กำลังใจตลอดมา
 
                           ศาสตราจารย์ นพ. เกรียงศักดิ์ จีระแพทย์