ทารกแรกเกิดปรกติควรจัดให้นอนหงายสลับนอนตะแคง  หลีกเลี่ยงท่านอนคว่ำ  
เพื่อป้องกันโรคใหลตาย (sudden infant death syndrome) ที่นอนควรเป็นที่นอนแข็งและปูด้วย
ผ้าบาง ๆ ระหว่างทารกกับที่นอน ทารกแรกเกิดปรกติใช้เวลาในการนอนวันละ 20-22 ชั่วโมง 
ทารกปรกติต้องตื่นเองเมื่อถึงเวลานม โดยมากตื่นดูดนมวันละ 8 มื้อหรือมากกว่า  ภาวะที่ทำให้
ทารกนอนมาก ไม่ตื่นเพื่อดูดนมตั้งแต่เกิดและร้องน้อย และ 
หากวินิจฉัยได้และรักษาเร็ว สามารถป้องกันปัญญาอ่อน
คือภาวะต่อมธัยรอยด์ทำงานน้อย (hypothyroidism)  
ทารกแรกเกิดที่เคยตื่น  ดูดนมวันละ 8 มื้อหรือมากกว่า  
หากวันใดนอนมากกว่าปรกติและดูดนมน้อยกว่าปรกติหรือ
ไม่ดูดนม หรือร้องน้อยลง ต้องถือว่าว่าทารกมีความผิดปรกติ
ต้องรีบพบแพทย์เพื่อค้นหาสาเหตุทันที  ภาวะที่พบบ่อย
ที่ทำให้ทารกมีอาการดังกล่าว ได้แก่ การติดเชื้อในเลือด (sepsis) ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ
ภาวะตัวเย็นซึ่งพบในฤดูกาลอากาศเย็นหรือนอนในห้องปรับอากาศ ภาวะอุณหภูมิกายสูง
ซึ่งพบในฤดูกาลอากาศร้อน และภาวะตัวเหลืองเกิน (bilirubin encephalopathy) เป็นต้น