แผลบีซีจี

       
         ทารกแรกเกิดทุกคนจะได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันวัณโรคในวันแรกหลังคลอด ตำแหน่งที่ฉีด
อาจเป็นที่หัวไหล่ข้างซ้ายหรือขวา หรือที่ตะโพก  เมื่ออายุ 1 เดือนตำแหน่งที่ฉีดปรากฏเป็นฝีเล็ก ๆ 
และแห้งกลายเป็นแผลเป็นบุ๋มเมื่ออายุประมาณ 2 เดือนโดยไม่ต้องให้การดูแลและรักษาใด ๆ   
ทารกบางคนอาจมีฝีขนาดใหญ่ แตก และมีหนองไหล และเป็นฝีอยู่นานกว่า 2 เดือน หากมีลักษณะ
ดังกล่าว ให้การดูแลโดยเช็ดแผลด้วยแอลกอฮอล์ร้อยละ 70 วันละหลาย ๆ ครั้งจนกว่าแผลแห้ง