thai version english  
 
dr-sak
cai
research works
invention
Project
nicu setting
books
weblink
news
site map
 
 
 
   
 
 
 
แนวคิดในการพัฒนาเครื่องให้ความอบอุ่นโดยการแผ่รังสี-ศิริราช 
    
     ภาวะอุณหภูมิกายต่ำในทารกแรกเกิด (neonatal cold injury) หมายถึง การมีอุณหภูมิ ที่วัดทางรักแร้หรือทางทวารหนักต่ำกว่า 36.5 องศาเซลเซียส เป็นภาวะที่พบบ่อยมากในทารกแรกเกิด ทุกคนที่ต้องการการช่วยคืนชีพ (cardiopulmonary resuscitation) ทารกแรกเกิดที่เจ็บป่วย และทารกเกิดก่อนกำหนด หากไม่มีการป้องกัน ภาวะอุณหภูมิกายต่ำทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนมากมาย ได้แก่ ซึม ไม่ดูดนม ท้องอืด อาเจียน หยุดหายใจ ถ่ายปัสสาวะน้อย ชัก เกล็ดเลือดต่ำ เลือดออกจากการ ขาดปัจจัยที่ทำให้เลือดกลายเป็นลิ่ม น้ำตาลในเลือดต่ำ เลือดขาดออกซิเจน เลือดออกในปอดหรือในสมอง เป็นต้น

     การป้องกันภาวะอุณหภูมิกายต่ำในทารกแรกเกิดจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ เพราะภาวะนี้จะซ้ำเติม ทารกที่ป่วยด้วยโรคใดโรคหนึ่งอยู่แล้วให้มีอาการรุนแรงเพิ่มขึ้นจนถึงเสียชีวิตได้  โดยพบมีอัตรา ตายสูงถึงร้อยละ  25-50  การป้องกันทำได้โดยการควบคุมอุณหภูมิสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมกับ  อายุครรภ์ การแผ่รังสีความร้อน (radiation) เป็นวิธีการหนึ่งที่มีประสิทธิภาพในการให้ความร้อน แก่ทารก เนื่องจากสามารถใช้เป็นแหล่งให้ความร้อนแก่ทารกได้เร็วและสามารถบริหารจัดการไม่ให้ เกิดอันตรายแก่ทารกได้ง่าย ปัจจุบันเครื่องให้ความอบอุ่น โดยการแผ่รังสีที่นำเข้าจากต่างประเทศ มีราคาสูงถึง 150,000 บาท/เครื่อง โครงการผลิตเครื่องมือสำหรับทารแรกเกิดจึงมุ่งผลิตเครื่อง แผ่รังสีความร้อนที่มีคุณภาพสูงในการป้องกันและรักษาภาวะอุณหภูมิกายต่ำในทารกแรกเกิด และ มีราคาไม่แพง โดยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 10 ปี
 
 
วัตถุประสงค์

     
เครื่องให้ความอบอุ่นโดยการแผ่รังสี-ศิริราช สามารถใช้รักษาทารกแรกเกิดที่มีปัญหาอุณหภูมิ กายต่ำและรักษาระดับอุณหภูมิของทารกให้อยู่ในเกณฑ์ปรกติ ทั้งการอุ่นทารกในระยะสั้น (2 ชั่วโมง) และระยะยาว (48 ชั่วโมง) การอุ่นทารกในระยะสั้นใช้เมื่อให้การช่วยคืนชีพในห้องคลอด เปิดตู้อบ เพื่อให้การรักษาหรือทำหัตถการแก่ทารก ในระยะยาวเครื่องให้ความอบอุ่นโดยการแผ่รังสี-ศิริราช สามารถใช้แทนตู้อบหากป้องกันไม่ให้มีกระแสอากาศพัดผ่านทารก
 
 

ลักษณะของเครื่องให้ความอบอุ่นโดยการแผ่รังสี-ศิริราช

ลักษณะทั่วไป

โคมโลหะมีขนาดกว้าง 19 ซม. ยาว 61 ซม. หนา 11.8 ซม. ตั้งอยู่บนเสาที่มีฐานล้อเลื่อน
ทำให้เคลื่อนย้ายได้สะดวกด้วยคนเพียงคนเดียว

ลักษณะพิเศษ

1. มีปุ่มปรับอุณหภูมิ ให้อุณหภูมิสูงต่ำตามต้องการ (ตั้งแต่ 35 องศาเซนติเกรดขึ้นไป)
2. ภายในโคมมีแท่ง heater 1000 วัตต์
3. มี thermostat รับรู้อุณหภูมิสิ่งแวดล้อมใต้โคมโลหะ เพื่อควบคุมการทำงานของแท่ง heater     ให้ทำงานสัมพันธ์กับเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิรอบกายทารกตามที่ต้องการ โดย heater
     จะหยุดทำงานเองเป็นระยะ เครื่องให้ความอบอุ่นโดยการแผ่รังสี-ศิริราช จึงสามารถ
     ทำงานต่อเนื่อง นานเป็นสัปดาห์โดยไม่ต้องปิดเครื่องและปลอดภัยจากการให้ความ
     ร้อนสูงเกินจากที่ปรับตั้ง
4. มีปุ่มสำหรับเลื่อนระดับของโคมให้อยู่สูงหรือต่ำจากทารกตามต้องการ
5. ฐานมีความกว้าง 32 ซม. ยาว 61 ซม. หนา 12.5 ซม. สามารถสอดฐานเข้าใต้ตู้อบทารก
     ทางด้านศีรษะหรือปลายเท้าของทารก จึงไม่ขัดขวางการให้การรักษาพยาบาล

 
 
ข้อพิสูจน์ทางการวิจัยเกี่ยวกับประสิทธิภาพของ
เครื่องให้ความอบอุ่นโดยการแผ่รังสี-ศิริราช
 
 

การป้องกันและรักษาภาวะอุณหภูมิกายต่ำในทารกแรกเกิด
     การวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-experimental research) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบ อุณหภูมิกายของทารกแรกเกิดก่อนกับหลังไดรับการรักษาด้วยเครื่องแผ่รังสี-ศิริราช โดยแบ่ง การศึกษาเป็น 2 ระยะ คือ ระยะสั้น 2 ชั่วโมง ระยะยาว 48 ชั่วโมง กับทารกแรกเกิดปกติจำนวน 19 รายที่อยู่ในห้องคลอดและห้องเด็กอ่อน พบว่าสามารถใช้รักษาทารกแรกเกิดที่มีอุณหภูมิกายต่ำ และควบคุมระดับอุณหภูมิกายให้อยู่ในเกณฑ์ปกติได้อย่างต่อเนื่องและไม่พบภาวะแทรกซ้อนใด ๆ

 
 
 
 
รูปที่1 การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิกาย (Mean, 95 percent confidence interval)
ก่อนและหลัง การรักษาในระยะ 2 ชั่วโมง
 
 
 
 
รูปที่ 2 การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิกาย (Mean, 95 percent confidence interval)
ก่อนและหลัง การรักษาและควบคุมระดับอุณหภูมิกาย ในระยะ 48 ชั่วโมง
 
 
 
 

รูปแสดงการใช้งาน เครื่องให้ความอบอุ่นโดยการแผ่รังสี

 
1. ลักษณะพิเศษ

 2. ให้ความอบอุ่นทารก

3. ให้ความอบอุ่นทารก

4. ให้ความอบอุ่นทารก

5. ให้ความอบอุ่นทารก
 
 
6. ปุ่มปรับอุณหภูมิ

7. themostat

8. ให้ความอบอุ่นทารก

9. ทำหัตถการทารก

10. ทำหัตถการทารก
 
 
 

References:
1. Jirapaet K, Jirapaet V. Rewarming hypothermic newborn infants with Siriraj radiant warmer-model 2. Siriraj Hospital Gazette 1991;
     43:299-305.
2. Faculty of Medicine Siriraj Hospital. 120 Memorabilia of Siriraj. Bangkok: Plan Printing;  2008. p. 381-3.

 
 

รางวัล
รางวัลพระราชทาน มหาวิทยาลัยมหิดล
 สาขาการประดิษฐ์คิดค้นประจำปีพุทธศักราช 2534
๑๓๐ ปี โรงพยาบาลของแผ่นดิน ๑๓ ทศวรรษ โรงพยาบาลศิริราช 
๑๒๐ ชิ้นเอกของศิริราช "เครื่องให้ความอบอุ่นโดยการแผ่รังสี"
 
 

 
 
คลิกดาวน์โหลด| คู่มือการใช้PDF FullText
 
                       
                      ***หลังจากได้รับเครื่องมือที่โครงการฯ จัดส่งให้แล้ว สามารถคลิกลงทะเบียนรับประกัน Warranty เพื่อรับประกันการใช้งาน***
 
     
 

เครื่องส่องไฟแอลอีดีศิริราช (Siriraj LED Phototherapy Device)
พัฒนาขึ้นด้วยเทคโนโลยีใหม่ที่ทันสมัยกว่าหลอดฟลูออเรสเซ้นท์ คุณสมบัติของหลอดไฟ LED ประหยัดพลังงาน ราคาประหยัด อายุใช้งาน 20,000 ชั่วโมง และ บำรุงรักษาง่ายโดยสามารถเปลี่ยนหลอดได้ด้วยตนเอง และเพิ่มอุณหภูมิรอบตัวทารกน้อยกว่าหลอดฟลูออเรสเซ็นท์ 4.5 องศาเซลเซียส....
 
     
 
เครื่องส่องไฟแอลอีดีศิริราช (Siriraj Double LED Phototherapy Device)
มีประสิทธิภาพของการลดบิลิรูบินในเลือด มีความสัมพันธ์โดยตรงกับพลังงานของเครื่องส่องไฟ และ พื้นผิวกายที่สัมผัสแสง ทารกที่มีบิลิรูบินในเลือดเพิ่มสูงเร็วหรือระดับใกล้เกณฑ์ถ่ายเปลี่ยนเลือดจึงต้องให้การส่องไฟที่มีประสิทธิภาพสูงมากกว่าปรกติ เพื่อเพิ่มอัตราการลดลงของ บิลิรูบินในเลือด การให้การส่องไฟทั้งสองทิศทาง คือทั้งด้านบนและด้านล่างของทารก (double phototherapy lamp) จะช่วยหลีกเลี่ยงการถ่ายเปลี่ยนเลือดได้ เพื่อป้องกันการติดโรคที่มากับเลือด (blood transmitted diseases เช่น HIV, CMV, hepatitis B และ C เป็นต้น)....

 
     
 
รายละเอียด radiant warmer
เครื่องให้ความอบอุ่นโดยการแผ่รังสี -ศิริราช (Siriraj Radiant Warmer)
สามารถใช้รักษาทารกแรกเกิดที่มีปัญหาอุณหภูมิกายต่ำและรักษาระดับอุณหภูมิของทารกให้อยู่ในเกณฑ์ปรกติ ทั้งการอุ่นทารกในระยะสั้น (2 ชั่วโมง) และระยะยาว (48 ชั่วโมง) การอุ่นทารกในระยะสั้นใช้เมื่อให้การช่วยคืนชีพในห้องคลอด เปิดตู้อบ เพื่อให้การรักษาหรือทำหัตถการแก่ทารก ในระยะยาวเครื่องให้ความอบอุ่นโดยการแผ่รังสี-ศิริราช สามารถใช้แทนตู้อบหากป้องกันไม่ให้มีกระแสอากาศพัดผ่านทารก.....
 
     
 

Retrofit Kit (6 LED Deepblue tube) ใช้กับเครื่องส่องไฟสำหรับภาวะตัวเหลือง
อุปกรณ์เพื่อนำไปดัดแปลงโคมเก่าที่ใช้หลอดฟลูออเรสเซนต์ในหน่วยงาน ให้เป็นครื่องส่องไฟใหม่ที่รองรับ
หลอดแอลอีดี Deep Blue ทรงยาว อุปกรณ์ในโคมใช้ได้กับเครื่องส่องไฟสำหรับภาวะตัวเหลือง-ศิริราช
รุ่นปี 2555 ถึงรุ่นปี 2560 และชุดอุปกรณ์นี้ได้รวมหลอดแอลอีดี Deep Blue ทรงยาว 6 หลอด

 
 
 
 
สถานที่ติดต่อ
ศาสตราจารย์ นพ. เกรียงศักดิ์ จีระแพทย์
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ตึกโกศล ชั้น 4 โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ถ. วังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กทม. 10700
โทร./โทรสาร 02-4182560  อีเมล์ ksnewborn.si@gmail.com
 
     
 

©Copyright 2001 Professor Kriangsak Jirapaet
Department of Pediatrics, Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University.Tel./Fax. 02-4182560

You need Download Flashplayer 8 to view this site | Resolution 1440 by 900 Pixels